Trifolium species associate with a similar richness of soil-borne mutualists in their introduced and native ranges

Kevin J. McGinn, Wim H. van der Putten, Richard P. Duncan, Natasha Shelby, Carolin Weser, Philip E. Hulme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)944-954
TijdschriftJournal of Biogeography
Volume43
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2016

Citeer dit