Truth with a capital “T” yet to transpire in Gbagbo trial

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

178 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2
Aantal pagina's5
TijdschriftNewsletter Criminology and International Crimes
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2016

Citeer dit