Tumor environment: a potent driving force in colorectal cancer?

N. Barker, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)535-537
TijdschriftTrends in Molecular Medicine
Volume7
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit