Two types of parasitic assimilation

P. Jurgec

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

178 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)108-135
TijdschriftNordlyd
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit