Typhoon disaster politics in pre-1945 Asia: three case studies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftDisaster Prevention and Management
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit