Ubiquitin over-expression phenottypes and ubiquitin gene molecular misreading during aging in Drosophila melanogaster.

N. Hoe, C.M. Huang, G. Landis, M. Verhage, D. Ford, J. Yang, F.W. van Leeuwen, J. Tower

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237-261
TijdschriftAging
Volume3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit