Ultrasrtuctural localization and expression of Trpm1 in the human retina.

J. Klooster, J. Blokker, J.B. Ten Brink, U.A. Unmehopa, K. Fluiter, A.A.B. Bergen, M. Kamermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8356-8362
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume52
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit