Ultrastructural analysis of the glutaminergic system in the outer plexiform layer of zebrafish retina.

J. Klooster, S. Yazulla, M. Kamermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)254-265
TijdschriftJournal of Chemical Neuroanatomy
Volume37
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit