Ultrastructural demonstration of exocytosis of neural, neuroendocrine and endorine secretions with an in vitro tannic acid (TARI-) method

P. Buma, E.W. Roubos, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

164 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)247-256
TijdschriftHistochemistry
Volume80
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit