Ultrastructural evidence for intra- and extranuclear projections of GABAergic neurons of the suprachiasmatic nucleus

R.M. Buijs, Y.-X. Hou, S. Shinn, L.P. Renaud

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

224 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381-391
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume340
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit