Ultrastructural localisation of GABA in the supraoptic nucleus and neural lobe

R.M. Buijs, E.H.S. van Vulpen, M. Geffard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

353 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-355
TijdschriftNeuroscience
Volume20
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit