Unanticipated Consequences of ‘Humanitarian Intervention’: The British Campaign to Abolish the Slave Trade, 1807-1900

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)281-298
TijdschriftTheory and Society
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit