Unchanged amounts of vasopressin mRNA in the supraoptic and paraventricular nucleus during aging and in Alzheimer's disease

P.J. Lucassen, J.J. van Heerikhuize, S.E.F. Guldenaar, C.W. Pool, M.A. Hofman, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

260 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)297-305
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume9
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit