Union makes strength: a worldwide collaborative genetic and clinical study to provide a comprehensive survey of RD3 mutations and delineate the associated phenotype.

I. Perrault, A. Estrada-Cuzcano, I. Lopez, A.A.B. Bergen, J.M. Rozet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51622
TijdschriftPLoS One
Volume8
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit