Urban elites and central government. Cooperation or antagonism? The case of Leiden at the end of the middle ages

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

207 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-60
Aantal pagina's12
TijdschriftPublication du Centre Européen d'Études Bourguignonnes (xive xvie s.)
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit