Urban Legends [Review of: J.H. Brunvand (1999) Too Good to Be True. The Colossal Book of Urban Legends]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)151-152
TijdschriftcULTUUR
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit