Urban middle classes in colonial Java (1900-1942): Size, images and language

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)442-474
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume173
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit