Ureolytic nitrification at low pH by Nitrosospira spec.

W. De Boer, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  58 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  An ureolytic ammonium-oxidizing chemolithotroph belonging to the genus Nitrosospira was shown to nitrify at pH 4.5 in a pH-stat with urea as a substrate. With ammonium as the sole substrate nitrification did not occur at pH values below 5.5. Nitrosomonas europaea ATCC 19718 and Nitrosospira briensis ATCC 25971 did not possess urease activity. The results indicate that in acid soils nitrification by ureolytic ammonium-oxidizing chemolithotrophs may not be restricted to microsites of neutral pH.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)178-181
  TijdschriftArchives of Microbiology
  Volume152
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ureolytic nitrification at low pH by Nitrosospira spec.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit