Using mating designs to uncover QTL and the genetic architecture of complex traits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)139-149
Aantal pagina's11
TijdschriftHeredity
Volume96
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit