Uwebraunia and Dissoconium, two morphologically similar anamorph genera with distinct teleomorph affinity

P.W. Crous, L. Hong, M.J. Wingfield, B.D. Wingfield, J. Kang

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)155-166
  TijdschriftSydowia
  Volume52
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit