Validation of noise models for single-cell transcriptomics

Dominic Grün, Lennart Kester, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

467 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Single-cell transcriptomics has recently emerged as a powerful technology to explore gene expression heterogeneity among single cells. Here we identify two major sources of technical variability: sampling noise and global cell-to-cell variation in sequencing efficiency. We propose noise models to correct for this, which we validate using single-molecule FISH. We demonstrate that gene expression variability in mouse embryonic stem cells depends on the culture condition.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)637-40
Aantal pagina's4
TijdschriftNature Methods
Volume11
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Validation of noise models for single-cell transcriptomics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit