Validation of the correct start codon of norX/nxrX and universality of the norAXB/nxrAXB gene cluster in Nitrobacter species

B. Vanparys, P.L.E. Bodelier, P. De Vos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The complete norX/nxrX sequence of five Nitrobacter strains was determined showing that the norAXB/nxrAXB gene cluster is present in all hitherto described Nitrobacter species. Evidence is provided that the previously published sequence of norX in N. hamburgensis X14T contains an invalid base “insertion,” which resulted in a frameshift and a misidentified start codon.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)255-257
  TijdschriftCurrent Microbiology
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Validation of the correct start codon of norX/nxrX and universality of the norAXB/nxrAXB gene cluster in Nitrobacter species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit