Values in Human Resource Management of Japanese Multinationals in the US: A Country-of-Origin Effect or Local Responsiveness?

R. Bosch, H. Matsuo, H. Kanegae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-146
Aantal pagina's10
TijdschriftInternational Journal of Business and Social Science
Volume2
Nummer van het tijdschrift23
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit