Van Abbegeasterkeatting naar Zansterpijpje. -ster in noordelijke aardrijkskundige namen.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)71-95
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Nummer van het tijdschrift19: Het morfologische landschap van het Nederlands
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit