Variability and productivity of meiobenthos in the Southern Bight of the North Sea

C.H.R. Heip, R. Herman, M. Vincx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-56
TijdschriftRapports et Procès-verbaux des Réunions / Conseil Permanent International pour l'Exploration de la Mer
Volume183
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit