Variation in plant defences among populations of a range-expanding plant: consequences for trophic interactions

Taiadjana M. Fortuna, Silvia Eckert, Jeffrey A. Harvey, Louise E. M. Vet, Caroline Mueller, Rieta Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in plant defences among populations of a range-expanding plant: consequences for trophic interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences