Variation in pronominal indexing; Lexical stipulation vs. referential properties in Alor-Pantar languages

Antoinette Schapper, Dunstan Brown, Sebastian Fedden, František Kratochvíl , Laura Robinson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)44-79
TijdschriftStudies in Language
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit