Variations and development in Frisian sandhi phenomena

A. Feitsma, E. van der Geest, F.J. van der Kuip, I. Meekma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

385 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-94
TijdschriftInternational Journal of the Sociology of Language
Volume64
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit