Varieties of Intensification

L. Bylinina, Yasutada Sudo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNatural Language & Linguistic Theory
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit