Vasoactive intestinal polypeptide and vasopressin changes in the senile rat suprachiasmatic nucleus

C.A. Chee, D.F. Roozendaal, D.F. Swaab, E. Goudsmit, M. Mirmiran

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)307-312
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume9
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit