Vasopressin and oxytocin in the developing rat brain as shown by isoelectric focusing of radioimmunoassayable peptides

P.J. van der Sluis, G.J. Boer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

239 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-90
TijdschriftBrain Research: developmental brain research
Volume26
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit