Vasopressin and oxytocin neurons of the human supraoptic and paraventricular nucleus: size changes in relation to sex and age

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4637-4644
TijdschriftThe Journal of clinical endocrinology and metabolism
Volume84
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit