Vasopressin and the individual differentiation in aggression in male house mice

J.C. Compaan, J.M. Koolhaas, R.M. Buijs, C.W. Pool, A.J.H. de Ruijter, G.A. van Ootmerssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

220 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)458-459
TijdschriftAnnals of the New York Academy of Sciences
Volume652
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit