Vasopressin-containing neurons of the suprachiasmatic nuclei inhibit corticosterone release

A. Kalsbeek, R.M. Buijs, J.J. van Heerikhuize, M. Arts, T.P. va der Woude

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

604 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)62-67
TijdschriftBrain Research
Volume580
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit