Vasopressin content of cerebrospinal fluid and fluid perfusing cerebral ventricles after the stimulation of preganglionic fibres of superior cervical ganglia in rats

S. Lipinska, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-268
TijdschriftEndocrinologia Experimentalis
Volume22
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit