Vasopressin fails to restore postnatally the stunted brain development in the Brattleboro rat, but affects water metabolism permanently

G.J. Boer, R. Kragten, J. Kruisbrink, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)103-110
TijdschriftNeurobehavioral Toxicology and Teratology
Volume6
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit