Vasopressin fiber pathways in the rat brain following suprachiasmatic nucleus lesioning

E.M.D. Hoorneman, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

356 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)235-241
TijdschriftBrain Research
Volume243
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit