Vasopressin is not involved in the catecholamine-induced release of ACTH, alpha-MSH and beta-endorphin from the rat pituitary gland

F. Berkenbosch, I. Vermes, R.M. Buijs, F.J.H. Tilders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-121
TijdschriftNeuroendocrinology
Volume37
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit