Vasopressin systems in the rat and human brain; their changes in relation to aging and dementia

D.F. Swaab, E. Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-169
TijdschriftReinhardsbrunn Symp. 1986, Math.- Naturwiss. R.
Volume36
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit