Vertical distribution of meiofauna in sediments from contrasting sites in the Adriatic Sea: Clues to the role of abiotic versus biotic control

L. Moodley, G. Chen, C.H.R. Heip, M. Vincx

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  The vertical profiles of dominant metazoan meiobenthic taxa were studied at four. contrasting sites ill the Adriatic Sea in relation to macrofaunal activity and oxygen gen penetration depth in the sediment. Vertical profiles of copepods were related to, the oxygen penetration depth and showed peak densities in the upper cm or deeper in sediments with a broader oxic zone. In contrast, nematodes penetrated much deeper into the sediment and no direct relationship with oxygen penetration depth was evident. Nematode penetration depths were related to or reflected the differences in macrofaunal activity or mixing at the four sites which appears to be an important factor governing the subsurface activity of nematodes. [KEYWORDS: Adriatic Sea; meiobenthos; nematodes; vertical distribution; oxygenation; bioturbation Nematode communities; diagenetic processes; northeast atlantic; benthic meiofauna; abyssal-plain; ne atlantic; water; shelf; meiobenthos; abundance]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)203-212
  TijdschriftOphelia
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Vertical distribution of meiofauna in sediments from contrasting sites in the Adriatic Sea: Clues to the role of abiotic versus biotic control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit