Vicarious neural processing of outcomes during observational learning.

E. Monfardini, V. Gazzola, D. Boussaoud, A. Brovelli, C. Keysers, B. Wicker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73879
TijdschriftPLoS One
Volume8
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit