Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia’s rural elite

E. Aspinall, Noor Rohman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit