Visionaries: what inspires London-based activist Kayode Olafimihan and documentary filmmaker and Earth restoration pioneer, John D. Liu?

John D. Liu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-16
TijdschriftPermaculture Magazine
Nummer van het tijdschrift94
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit