Vitreous TIMP-1 levels associate with neovascularization and TGF-beta2 levels but not with fibrosis in the clinical course of proliferative diabetic retinopathy.

R.J. Van Geest, I. Klaassen, S.Y. Lesnik-Oberstein, H.S. Tan, M. Mura, R. Goldschmeding, C.J.F. Van Noorden, R.O. Schlingemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-9
TijdschriftJournal of Cell Communication and Signaling
Volume7
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit