Voicing distinctions in the Dutch-German dialect continuum

N.Y. Ouddeken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

240 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
StatusGepubliceerd - 14 dec 2016

Citeer dit