Voor onze shit zorgen

Justine Laurent, Rebeca Ibanez Martin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-42
Aantal pagina's10
TijdschriftWijsgerig Perspectief
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit