Walking a fine scientific line: The extraordinairy deeds of Dutch neuroscientist C.U. Ariëns Kappers before and during World War II

J.F. Cohen, Lawrence A. Zeidman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)252-275
TijdschriftJournal of the History of the Neurosciences
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit