'War on our Minds' War, Identity and Neutrality in Dutch Public Debate during the First World War

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
699 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)201-2016
TijdschriftFirst World War Studies
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit