We take care of our own; The origins of oligarchic politics in St. Maarten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69
Aantal pagina's88
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
Volume102
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit