WGA activates human T lymphocytes by stimulation of phosphoinositide hydrolysis

J.C. Clevers, A. de Bresser, H. Kleinveld, F.H.J. Gmelig-Meyling, R.E. Ballieux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

160 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3180-3183
TijdschriftJournal of Immunology
Volume136
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit